PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Rodzice kandydatów niezakwalifikowanych do nauki w PSM I St. Nr 4 Im. Karola Kurpińskiego w Warszawie, mogą kontaktować się tylko telefonicznie w dniu 7 kwietnia, w czwartek, w godzinach 14:00 – 17:00

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej zostanie zamieszczona w dniu 31 marca 2022 r. 

O wynikach egzaminu kwalifikacyjnego rodzice/opiekunowie kandydatów zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 31 marca 2022 r.

 

 

PONIŻEJ DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NR 4
IM. KAROLA KURPIŃSKIEGO W WARSZAWIE 
2022 – 2023


ZARZĄDZENIE nr 6/2020
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7.II.2020 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi
(PDF)