PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Komunikat !!!

Procedury – rekrutacja 22-26 czerwca 2020 r. (PDF)

Informator dla rodziców 2020-2021 (PDF)

Wniosek o przyjęcie kandydata 2020-2021 (PDF)

ZARZĄDZENIE nr 6/2020
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7.II.2020 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi
(PDF)

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – art. 142 i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).